چند روز پیش فرصتی پیش اومد این فیلم رو دیدم. یه تیکه اش بود که مسئول دانشگاه هاروارد حرف جالبی گفت:

" دانشجویان اینجا یاد گرفتن که اختراع کردن یک شغل بهتر از دنبال شغل گشتن است. "